ชื่นชมความงดงามของมรดกทางศาสนา เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองขอนแก่น ที่ ‘วัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง (สิมอีสาน)’

ชื่นชมความงดงามของมรดกทางศาสนา เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองขอนแก่น ที่ ‘วัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง (สิมอีสาน)’

Zappnuar On Tour วันนีมีอีกหนึ่งสถานที่ส

เจริญจิต ตั้งสมาธิ ผ่อนคลายกับบรรยากาศร่มรื่นและสัมผัสกับความสงบอย่างแท้จริง ที่ ‘วัดป่าธรรมอุทยาน’

เจริญจิต ตั้งสมาธิ ผ่อนคลายกับบรรยากาศร่มรื่นและสัมผัสกับความสงบอย่างแท้จริง ที่ ‘วัดป่าธรรมอุทยาน’

Zappnuar On Tour วันนี้เรามีอีกหนึ่งสถาน

สักการะบูชาองค์มหาเทพ มหาเทวี เยี่ยมชมความงดงามกับเทวสถานของจังหวัดขอนแก่น ที่ ‘เทวาลัยศิวะมหาเทพ จังหวัดขอนแก่น’

สักการะบูชาองค์มหาเทพ มหาเทวี เยี่ยมชมความงดงามกับเทวสถานของจังหวัดขอนแก่น ที่ ‘เทวาลัยศิวะมหาเทพ จังหวัดขอนแก่น’

Zappnuar On Tour วันนี้จะพาแฟน ๆ ไปชื่นช