หวย

เดือนธันวาคมนี้หวยออก 3 ครั้ง!!!

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม (ตามปกติ)

ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม (เลื่อนจากวันที่ 16 ธ.ค. เนื่องจากวันที่ 16 ธ.ค.มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ธันวาคม (เลื่อนจากวันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นวันขึ้นปีใหม่)

Zappnuar Story : เดือนธันวาคมนี้ หวยออก 3 ครั้ง