Zappnuar.com ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน

congratulations

กำหนดการ
วันที่ 11 ธันวาคม ฝึกซ้อมย่อยของแต่ละคณะ 08.30-16.30 น.
วันที่ 12 ธันวาคม ช่วงเช้า บัณฑิตถ่ายรูปหมู่ และ 13.00 น. ฝึกซ้อม ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
วันที่ 13 ธันวาคม 8.30-16.30 น. บัณฑิตฝึกซ้อม ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
วันที่ 14 ธันวาคม เช้า-บ่าย พิธีรับพระราชธานปริญญาบัตร ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

Zappnuar Story : Zappnuar.com ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มข.