งานเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2559 และ ขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงและผู้สนใจทุกท่านร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ต่อสื่อมวลชน ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล ชั้น 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์

AG-kku

งานวันเกษตรภาคอีสาน

ณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นงานที่พัฒนามาจากงานวันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาโดยนักศึกษา ต่อมาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาขยายขอบข่ายงาน เพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และร่วมงานฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้ตรงกับวันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปี มีการเชิญชวนให้มีการร่วมแสดงผลงานทางวิชาการจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งภาคเอกชน จากการรายงานผลการประเมินการจัดงานในปี ๒๕๕๘ พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน ๕๗๓,๕๗๔ คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า ๕๓๙ ล้านบาท ซึ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดี

 
ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๕๙  ในระหว่างวันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ ๒๖ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ  การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม  การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน  นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิการจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ และเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่างๆ การจัดการนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานความก้าวหน้าจากภาคเอกชน การประกวดและแข่งขันอาหารพื้นบ้านอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีและการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง การประกวดสัตว์และปลา

 

 

งานมหกรรมวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้จึงคาดว่าจะเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ  การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม  การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกต่อไป จึงนับได้ว่าเป็นงานวันเกษตรที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ag.kku.ac.th/agfair2016

และ http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=17498975

Zappnuar Story : เชิญเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559

Comments